STI Myanmar University မွ ရခိုင္ေဒသျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အတြက္ ၁၀၀% ပညာသင္ဆုမ်ား ခ်ီးျမွင္႔မည္

description

STI Myanmar University မွ ရခိုင္ေဒသျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အတြက္
၁၀၀% ပညာသင္ဆုမ်ား ခ်ီးျမွင္႔မည္။
ရခိုင္ေဒသျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ တစ္ေထာင္႔တစ္ေနရာမွ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ STI Myanmar University သည္ ၿမန္မာႏိုင္ငံတ၀န္းရွိ ထူူးခြ်န္က်ာင္းသား/ သူမ်ားအားမ်ားအား ေအာက္ပါ ပညာသင္ဆုမ်ား ခ်ီးျမင္႔မည္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အေထာက္အထားမ်ားအျပင္ မိမိတက္ေရာက္လိုေသာ သင္တန္းကို တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ပါက ရခိုင္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ မည္သို႔မည္ပံုအက်ိဴးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Essay တစ္ပုဒ္ေရး၍ တင္ျပရမည္ ဖစ္ပါသည္။

February 2018 ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ပညာသင္ဆုေလွ်က္ထားႏိုင္ေသာ မဟာဘြဲ႔႕မ်ားမွာ University of
Bedfordshire (UK) မွ ခ်ီးျမွင္႔မည္႔
၁. MBA- ၁ဦး
၂။ MBA ( Hospital and Health Services Management) - ၁ဦး
၃.။ MSc( Public Health) - ၁ဦးတို႔ ၿဖစ္ပါသည္။
ယင္းအျပင္ STI Myanmar University မွ ခ်ီးျမွင္႔မည္႔ ပညာသင္ဆုမ်ားမွာ
၁။ Diploma in Business Management (DBM) ၅၀ ဦး
၂။ Diploma in Finance and Banking- ( DFB)-၅၀ ဦး
၃။ Certificate in Business Management- ( CBM) ၅၀ဦး
၄။ Certificate in Financial Services Management (CFS) ၅၀ဦးတို႔ျဖစ္ပါသည္။
STI Myanmar University သည္ မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားျဖစ္ေသာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ အစိုးရတကၠသိုလ္ျဖစ္သည္႔ University of Bedfordshire (UOB) ႏွင္႔ ၊ The Opening University of Hong Kong ( OUHK ) တို႔ႏွင္႔ ပူးေပါင္း၍ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမူ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ေဆးသိပၸံ ၊
သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာဘြဲ႕လြန္ႏွင္႔ ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းမ်ား၊ေအာင္လက္မွတ္ၿဖင္႔
ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးလွ်က္ရွိရာအာင္ျမင္ၿပီးစီးသူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ထင္ရွားေအာင္ျမင္စြာ ရပ္တည္လွ်က္ရွိၾကပါသည္။ ထိုသို႔ ထူးခြ်န္ေက်ာင္းသား၊က်ာင္းသူမ်ားကို STI Myanmar University မွေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင္႔ ႏိုင္ငံတကာအဆင္႔မီပညာရပ္မ်ားကို ၿပည္တြင္းမွာပင္
သင္ယူေလ႔လာခြင္႔ရရွိၿပီး ၊ ထိုပညာရပ္မ်ားျဖင္႔ ရခုိင္ေဒသ အပါအ၀င္
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ၿပန္လည္ အလုပ္အေကြ်းျပဳျခင္းျဖင္႔ လူငယ္တို႔၏
အနာဂတ္ဘ၀အာင္ျမင္တိုးတက္ေစရန္ႏွင္႔ ၊ တိုင္းျပည္အတြက္ အားကိုးအားထားျပဳႏိုင္ေသာ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုရန္ လ္ုအပ္ပါသည္။
Eligibility: 
1. Must hold a bachelor degree relevant to apply for the intended course.
2. Must have enrolled into one of the masters programs for 2018 intake.
3. Proven academic and professional merit. Candidates with outstanding ability to aptly represent the institution will be considered, 
4. Must demonstrate financial need.
5. Candidates must not be recipients of other scholarships or have any other sources of education sponsorship. 
6. A written reference from your academic supervisor/immediate superior/ employer has to be submitted. 
7. The candidates must not have a criminal record or must not be under police investigation.
8. International candidates must have an approved Myanmar visa before the scholarship applications deadline.


Guidelines:
Provide the followings:
1. Cover letter
2. Personal Identification
Full NameSex​Date of Birth / Age​NRC / Passport No. ​Postal address ​E-mail address ​Contact number ​
Program Applied​
3. Updated CV
4. Recommendation letter
5. Recommendation from the police office on – no criminal record
6. Copies of national identity/ passport & visa
7. Copies of the degrees, certificates
8. Evidence of financial hardship such as salary statement (if any)
9. Evidence of contribution to the community (if any)
10. An essay on why you would like to pursue this course (not more than 500 words)
11. An essay on how you would participate in stabilization of Rakhine State (500 – 800 words)
Individual Achievement Awards    
In connection with Individual Achievement Awards, 
STIMU reserves the right to impose additional, minor reasonable restrictions and/or requirements upon the awarding of Individual Achievement Awards and the administration of such grants. Any substantial or material changes will be made only with approval of the Board of Directors.

ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆံုး  STI Myanmar
University တည္၇ွိရာ ရန္ကုန္ႏွင္႔ မႏၱေလးရွိက်ာင္းအသီးသီးသို႔ ဆက္သြယ္ ေပးပို႔လွ်ာက္ထားရပါမည္။